Opublikowano

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zbiór przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów kotłów na gaz i olejowych, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i wielkości o wypełnianiu określonych obowiązków w kwestii sprawności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy nadrzędne obszary: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), wymóg wykorzystywania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz obowiązek pokazywania danych technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania wraz z urządzeniem kart określających klasę energetyczną. Ideą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie jednolitych, zrozumiałych i czytelnych dla niego parametrów. Karta jest ujednolicona, dokładnie opisana i zawierająca szczegółowo wskazane wiadomości. Musi być umieszczona w punkcie widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych wskazujących na cenę oraz zużycie energii. Dodatkowo musi być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla danego modelu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są jasno uszczegółowione i w nawiązaniu do obliczanej, odrębnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa również nakłada wymóg na producentów i importerów, którzy muszą do sprzedawanego sprzętu dodać etykietę z klasą energetyczną sprzętu oraz drugą ? dla zestawu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia efektywności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem wybranego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący musi dołączyć podstawowe karty dla własnych przedstawicieli tak, by mieli możliwość stworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).